Els fons del museu, recorren tota la simbologia i tradició de la festa grossa de la ciutat que recorre els seus carrers des de 1355. Les Roques, els gegants i els nanos, el Bestiari, els vestits de les danses… es poden conèixer en aquest xicotet Museu daurat amb panells interactius i audiovisuals que aconsegueixen que et submergisques en la processó del Corpus més antiga d’Europa.

La construcció de la Casa de les Roques data del segle XV, situant-se en un període comprès entre el 8 de juny de 1435 i el 8 d’abril de 1447.

El primer acord que es coneix sobre aquest tema correspon al 8 de juliol de 1435, data en la qual la ciutat delibera i aprova la construcció d’una casa, al costat del Portal dels Serrans, entre mur i mur, és a dir, entre el més antic i el modern de 1356, manat construir per Pere el Cerimonios, amb la finalitat que servira d’alberg als carros i altres útils que acompanyaven a la processó del Corpus.

Possiblement la casa projectada va començar a construir-se immediatament, però segurament ni va satisfer als Jurats ni, segons sembla, era tot l’àmplia que es requeria ja per a guardar en ella el que es preveu, puix que en 5 de maig de 1441 es va acordar eixamplar-la.

Cinc anys més tard, en 22 de març de 1446 va acordar la Ciutat la compra d’unes teneríes situades en el barri de Roters. Un mes després, el Síndic anunciava la seua adquisició al Consell de la Ciutat i un any més tard, és a dir, el 18 d’abril de 1447, començaven les obres de l’edifici. La finalització de les obres cal fixar-la en 1448.

No hi ha proves fefaents de l’existència d’un autor o autors reconeguts, havent-se de presumir la intervenció del obrer de vila o mestre d’obres que en aqueix moment -1447- tinguera al seu càrrec els projectes, reparacions i altres menesters inherents al seu ofici, als ordes del Consell de la Ciutat.

El Museu ha anat rebent diferents tasques de restauració i actualment la part antiga de la casa de les roques ,roman tancada fins a un altre avís.