Cirilo

 

A su vez, atendiendo a las demandas de las madres y padres del colegio público San Juan de Ribera, se ha aprovechado la actuación para ampliar espacios peatonales en una calle (entre la calle Russafa y Fèlix Pizcueta). Del mismo modo se instalará una señal vertical P-21 de ‘Atención Colegio’ junto a una limitación a 20Km/h a la entrada a Ciril Amorós desde Fèlix Pizcueta y se añadirá señalización horizontal P-21 previa al paso de peatones en el frontal de la escuela, que también se ampliará.

Así, mediante una actuación blanda realizada con pintura, bancos y maceteros, se han ampliado los espacios peatonales existentes en el lado impar de Ciril Amorós, entre los números 1 y 7, ampliando el espacio peatonal al margen que hasta ahora ocupaba el aparcamiento en cordón allí donde no hay vados de acceso a aparcamientos.

 

A partir de les 9 hores d’este matí, els tècnics del servei de Mobilitat Sostenible han iniciat l’actuació necessària per a invertir els dos primers trams del carrer Cirilo Amorós, entre el carrer Russafa i el carrer Pizarro. Com es va recordar a veïns, AMPA i comerciants i empresaris de la zona en la reunió informativa mantinguda el passat 23 de gener, la inversió suposarà la millora de la circulació per als vianants i del transport públic en un eix que travessen cada dia prop de 20.000 vianants i pel qual discorren 8 línies d’EMT diürnes i 2 nocturnes.

Al seu torn, ateses les demandes de les mares i pares del col·legi públic San Juan de Ribera, s’ha aprofitat l’actuació per a ampliar espais per als vianants en un carrer (entre el carrer Russafa i Fèlix Pizcueta). De la mateixa manera s’instal·larà un senyal vertical P-21 de ‘Atenció Col·legi’ al costat d’una limitació a 20Km/h a l’entrada a Cirilo Amorós des de Fèlix Pizcueta i s’afegirà senyalització horitzontal P-21 prèvia al pas de vianants en el frontal de l’escola, que també s’ampliarà.

Així, mitjançant una actuació blana realitzada amb pintura, bancs i maceteros, s’han ampliat els espais per als vianants existents en el costat imparell de Ciril Amorós, entre els números 1 i 7, ampliant l’espai per als vianants al marge que fins ara ocupava l’aparcament en cordó allí on no hi ha guals d’accés a aparcaments.

Carrer Cirilo Amorós amb Russafa (Imatge de 2015).

De la mateixa manera, en el costat parell s’ampliarà l’espai per als vianants en les zones d’aparcament en bateria des dels números 2 al 6. Això, unit a la creació d’un estacionament d’ús exclusiu per a motos en horari diürn i d’ús mixt per a cotxes i motos en nocturn en el cordó entre els números 9 i 17, permet alliberar d’estacionament de motocicletes les voreres en aqueix tram de Cirilo Amorós i al carrer Russafa (entre les Grans Vies i Xàtiva), així com el desplaçament de l’única terrassa present ara sobre la vorera de Cirilo Amorós al nou espai per als vianants bestiar en l’antiga calçada.

El restant estacionament en bateria en els nombres parells de Ciril Amorós quedarà com fins ara, encara que redefinit d’acord al nou sentit del trànsit, amb la inclusió, a petició dels comerciants de l’entorn, de sengles zones de càrrega i descàrrega en els extrems del carrer per a facilitar el proveïment, tant dels comerços de Russafa com dels d’aqueix tram de Ciril Amorós.

Un colegio ‘hace ruido’ contra las medidas de Grezzi

El Ayuntamiento estudia peatonalizar dos céntricas calles de Valencia