¿Cuándo entra en vigor el toque de queda y cuál es el nuevo horario?
Un coche de la Policía Local controla la movilidad nocturna en la plaza de la Reina. / PLV

El toc de queda torna a ser una realitat. La pujada de contagis arran de la cinquena ona ha permès al Consell obtenir el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a establir una limitació de la mobilitat nocturna.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ja ha fet pública la nova normativa. Per això, des d’aquesta mitjanit tornarà a quedar prohibida la llibertat de moviment de 01.00 a 06.00 hores.

El període de vigència del toc de queda és de 14 dies a comptar des de hui pel que estarà actiu fins al dilluns 26 de juliol. No obstant això, no tota la Comunitat Valenciana entrarà aquesta nit en la nova restricció. La decisió judicial s’aplicarà en 32 localitats de més de 5.000 habitants que presenten major risc epidemiològic per coronavirus (consultar llistat).

EXCEPCIONS Al TOC DE QUEDA

 1. Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
 2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.
 4. Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 5. Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
 6. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 7. Desenvolupament d’activitats cinegètiques vinculades al control de la sobreabundància d’espècies cinegètiques que puguen causar danys als ecosistemes, en els cicles productius de l’agricultura i la ramaderia i en la seguretat viària.
 8. Per causa de força major o situació de necessitat.
 9. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 10. Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.

LIMITACIÓ DE LES REUNIONS SOCIALS

La limitació de les reunions socials s’aplica per a la totalitat de la Comunitat Valenciana i no solament per als 32 municipis del toc de queda. La normativa assenyala que en domicilis i espais d’ús privat i en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents o llevat que es tracte de dos nuclis de convivència. S’exceptuen:

 1. Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat; persones majors, en situació de dependència; o persones amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.
 2. La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.
 3. L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.
 4. La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
 5. Les persones que viuen soles que es podran incorporar a una altra única unitat de convivència sempre que en aquesta unitat de convivència sol s’incorpore una única persona que viva sola.
 6. Activitats laborals, institucionals, transport i centres docents.