FGV contratará a más de un centenar de personas en la Comunitat Valenciana
Talleres Naranjos

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tancarà el procés de presentació de sol·licituds a la seua oferta de ocupació públic i les noves bosses d’ocupació temporal el divendres 3 de juliol. Les 136 places que s’ofereixen corresponen a diferents llocs de treball en Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

A causa de la situació actual i a les recomanacions sanitàries la inscripció es realitza únicament de forma telemàtica, eliminant la possibilitat de fer-ho de forma presencial en paper com estava previst al principi.

En aquesta oferta, que correspon als anys 2019, 2018 i 2017, s’inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servei nocturn de Metrovalencia.

FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre 7% per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, i amb la finalitat de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que es preveu en l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les Ofertes d’Ocupació Pública i les seues convocatòries, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.

Places previstes

Les 106 places previstes corresponents a 2019 són: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metre per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

24 noves Borses d’Ocupació Temporal

Aquesta convocatòria està al seu torn acompanyada de la constitució de diferents bosses d’ocupació temporal, de manera que amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 bosses.

Aquestes correspondran a la següents categories: maquinistes Alacant i València; caps/és de Circulació València i Alacant (categoria professional Factor/a de Circulació); oficialas/és d’ofici taller València; oficials/as de subestacions i telecomandaments València; oficials/as zeladors/as de línia electrificada València; agents d’estacions València; caps/és d’estació OAV València; agents USI d’intervenció Alacant; oficials/as principals de línies tramviàries València; i caps/és d’equip instal·lacions elèctriques i automatismes València.

Al seu torn, FGV ha previst la convocatòria d’altres 12 bosses d’ocupació temporal amb les quals atendre altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les ofertes d’ocupació pública però la cobertura de la qual és necessària per a garantir la normal prestació del servei públic.

Aquestes 12 bosses corresponen a : encarregades/us de subestacions i telecomandaments a València i Alacant; oficialas/és d’ofici de taller a Alacant; ajudants/as de via a València i a Alacant; muntadors/as d’instal·lacions rléctricas i automatismes (MIEA) a València; especialistes de telecomunicacions a València; agents d’estacions a Alacant; agents USI d’intervenció a València; informadors/as-agent d’estacions a València; i auxiliars d’administració a València i Alacant (amb bossa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).

Les bosses resultants d’aquests processos substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.