mesa

A tan sols tres setmanes d’assistir a una nova cita amb les urnes, són molts els espanyols que ja hauran rebut la temuda carta de citació per a formar part de la mesa electoral ja siga com a president, vocal o suplent del pròxim 10 de novembre.

Optar per no presentar-se sense cap motiu justificat no és una opció i és que fer-ho suposa penes de presó o econòmiques i és que la Llei orgànica del Règim Electoral especifica que aquells que no es presenten o deixen les seues funcions sense cap justificació “incorreran en la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos”.

No obstant això, existeixen una sèrie de causes determinades acceptades per la Junta Electoral Central per a no ser membre d’aquesta taula encara que han de notificar-se prèviament:

Causes relatives a la situació personal:

 1. Ser major de 65 anys i menor de 70.
 2. Situació de discapacitat sense importar el grau d’aquesta.
 3. Condició de pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 4. Situació d’incapacitat temporal per al treball, acreditada mitjançant la corresponent baixa metgessa.
 5. Gestació a partir dels sis mesos d’embaràs i el període corresponent de descans maternal.
 6. Internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics.
 7. Haver format part d’una Mesa electoral amb anterioritat, almenys en tres ocasions en els últims deu anys.
 8. Condició de la víctima d’un delicte, declarat o presumpte.

Causes personals que han de valorar-se a la Junta Electoral:

 1. Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que, encara que no haja donat lloc a una declaració d’incapacitat per al treball, impedisca exercir les funcions de membre d’una Mesa electoral.
 2. Condició de pensionista d’incapacitat permanent total per a una determinada professió, sempre que els factors determinants de la incapacitat concórreguen també per analogia en el desenvolupament de les funcions de membre de la Mesa Electoral.
 3. La situació de risc durant l’embaràs durant els primers sis mesos d’aquest.
 4. La previsió d’intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, en els dies immediatament anteriors, o en l’endemà a aquella, sempre que resulten inajornables.
 5. La pertinença a confessions o comunitats religioses en les quals l’ideari o el règim de clausura resulten contraris o incompatibles amb la participació en una Mesa electoral.
 6. El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra Comunitat Autònoma quan, a més d’aquesta circumstància, es justifique la dificultat de poder formar part d’una Mesa electoral.

Causes relatives a responsabilitats familiars:

 1. La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el bebè complisca nou mesos.
 2. La cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 3. La cura directa i contínua de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident o malaltia, no puga valdre’s per si mateix.
 4. La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resulten inajornables o en els quals l’ajornament provoque perjudicis econòmics importants, sempre que l’interessat siga el protagonista o guarde amb aquest una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.
 5. La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s’acredite que l’altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, mancant a més l’interessat d’ascendents o d’altres fills majors que puguen fer-lo.

Causes relatives a responsabilitats professionals:

 1. Els qui durant el dia de la votació hagen de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats i a les Administracions Públiques que tinguen encomanades funcions electorals.
 2. Els qui hagen de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d’importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera.
 3. Els Directors de mitjans de comunicació d’informació general i els Caps dels Serveis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.
 4. Els professionals que hagen de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguen previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan l’interessat no puga ser substituït i la no participació del mateix obligue a suspendre l’esdeveniment, produint perjudicis econòmics rellevants.