Les excuses amb les quals pots lliurar-te de treballar en la mesa electoral

Estar de baixa laboral, en període de gestació o de lactància són algunes de les causes per les quals pots quedar exempt

mesa electoral

Matinar un diumenge mai és plat de bon gust per a ningú. Menys si cap si la raó del desvetllament és haver sigut designat com a membre d’una mesa electoral. Al voltant de 14 hores d’aguant alcoià dominical per a possibilitar la festa de la democràcia. A qui no li abelleix ara mateix?

Bé, pot ser que t’haja tocat aquesta papereta (sí, ho he dit) i no estigues molt per la labor d’anar a tirar-la. Així doncs, quines vies de fuita et queden? Absentar-se d’una mesa electoral havent sigut designat és motiu de sanció administrativa, i per tant l’excusa ha de ser bona.

Si has sigut un dels afortunats, has de saber que disposes d’un termini de set dies per a presentar davant la Junta Electoral de la teua zona les raons per a excusar la seua presència. Des de fa vuit anys existeix una instrucció de la Junta Electoral Central, publicada en el BOE del 30 d’abril de 2011, que regula els impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals.

D’aquesta manera, les causes a les quals es pot al·ludir per a quedar exempt estan dividides en tres grups diferents, en funció de si són personals, familiars o professionals:

Causes personals

– Ser major de 65 anys i menor de 70.

– Situació de discapacitat.

– Ser pensionista d’incapacitat absoluta i gran invalidesa.

– Estar de baixa temporal en el treball.

– Trobar-se en període de gestació a partir dels sis mesos d’embaràs i el període corresponent de descans maternal.

– Internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics.

– Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que encara que no haja derivat en baixa temporal sí que impedisca exercir les funcions de membre d’una mesa electoral o ho convertisca en especialment difícil o penós.

– Condició de pensionista d’incapacitat permanent total per a una d’acabada professió, quan siga similar a les funcions d’una mesa electoral.

– Situació de risc en l’embaràs durant els sis primers mesos de gestació.

– Previsió d’intervenció quirúrgica o proves clíniques en el dia de la votació o els immediatament anteriors o l’endemà. Sempre que siguen inajornables pels seus riscos per a la salut del pacient o pels perjudicis que puguen suposar per als serveis sanitaris.

– Pertinença a confessions o comunitats religioses l’ideari de les quals o règim de clausura no siga compatible amb aquesta activitat.

– Canvi de residència a una altra Comunitat Autònoma, quan es justifique la dificultat de formar part de la mesa electoral.

Causes familiars

– Ser mare i trobar-se en el període de lactància durant els nou primers mesos.

– Cura per raons de guarda legal de menors de vuit anys o de persones amb incapacitat física, psíquica o sensorial.

– Cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no puguen valdre’s per si mateixos.

– Concurrència en el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’especial rellevància que siguen inajornables o l’ajornament de les quals supose perjudicis econòmics importants. Sempre que l’interessat siga el protagonista o guarde amb aquest una relació de parentiu de fins al segon grau de consanguinitat.

– Ser pare o mare d’un menor de catorze anys, sempre que s’acredite que l’altre progenitor no pot ocupar-se d’ell i mancant d’ascendents o altres fills majors que puguen fer-ho.

Causes professionals

– Els qui durant el dia de la votació hagen de prestar els seus serveis en les Juntes Electorals, Jutjats i Administracions Públiques que tinguen encomanades funcions electorals.

– Els qui durant aqueix dia hagen de prestar serveis essencials com els de caràcter mèdic, sanitari de protecció civil, bombers, etcètera.

– Directors de mitjans de comunicació d’informació general i caps de serveis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.

– Professionals que hagen de participar en actes públics previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral quan l’interessat no puga ser substituït i la seua no participació obligue a suspendre-ho produint perjudicis econòmics rellevants.

Cómo saber si formarás parte de las mesas electorales de Valencia

 

El Pont de Sant Vicent podria restar participació en les eleccions del 28-A