Com saber si formaràs part de les meses electorals de València

Els requisits per a formar part de les meses electorals són saber llegir i escriure i tenir una edat menor de 70 anys

electoral

Un total de 581.771 ciutadans de València estan cridats a les urnes el pròxim dia 28 d’abril, en la convocatòria electoral al Parlament i a les Corts Valencianes. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit la sessió plenària en la que s’ha realitzat el sorteig per a determinar la conformació de les meses electorals, segons estableix la Llei orgànica del Règim Electoral General.

Segons el que es preveu per esta normativa, la formació de les meses electorals competeix als ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. Els càrrecs de president i vocals de les meses electorals han de ser designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de cada taula.

Els requisits per a formar part de les meses electorals són saber llegir i escriure i tenir una edat menor de 70 anys (encara que es pot renunciar a assumir la funció a partir dels 65 anys); a més, en el cas de les persones que exercisquen com a president, han d’estar en possessió del títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon Grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

Com es realitza el sorteig?

La normativa assenyala que la determinació dels membres de les taules es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica per a la qual es necessiten dos números de dos xifres cadascun. Per a això, en la sessió plenària d’avui s’han extret quatre xifres d’una bossa, de manera aleatòria.

Els dos números resultants, el 21 i el 15, s’introdueixen seguidament en una aplicació informàtica específica, que fa ús d’ells mitjançant un algorisme matemàtic que garanteix la seguretat i la criptografia de tot el procés: el primer valor indica el coeficient de salt en la llista d’electors, mentre que el segon número indica el nombre de vegades que s’ha de remenar la llista d’electors obtinguda del procés anterior.

El resultat determina, finalment, la designació de cadascun dels components (un president i dos vocals) i els seus corresponents suplents de cada mesa electoral, seguint així tot el procediment administratiu legalment establit.

Notificació i enviament d’instruccions

Aquells ciutadans i ciutadanes als qui l’atzar haja oferit aquesta responsabilitat rebran en els pròxims dies la corresponent notificació, al costat d’un manual d’instruccions sobre les seues funcions. A partir d’aquest moment, disposen d’un termini de set dies per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i documentada que els impedisca l’acceptació del càrrec. Per exemple, no poden ser presidents ni vocals aquelles persones que concórreguen a les eleccions com a candidates.

Elecciones 2019: Voto por correo y cómo solicitarlo

El cuñado de Rita Barberá detenido en una operación anticorrupción