La polémica está servida: ¿Los docentes deben seguir acudiendo a las aulas tras el cierre por el coronavirus?

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià ha instat hui als equips directius i al professorat a manifestar el seu rebuig a la decisió de la Conselleria d’Educació que aquests professionals hagen d’anar al centre malgrat la suspensió de l’activitat lectiva a causa del coronavirus.

El sindicat ha preparat dos escrits perquè les adreces dels centres, d’una banda, i la resta de docents, per una altra, sol·licite a la Conselleria d’Educació i al Consell la “anul·lació de la mesura d’assistència del professorat en els centres educatius mentres dure la suspensió de les activitats lectives”.

En els escrits s’aporten diverses raons que, per a STEPV, justifiquen la no assistència del professorat en els centres, ja que “s’han d’evitar les reunions presencials per a prevenir contagis de coronavirus; el professorat pot fer les mateixes tasques a les seues residències i els centres no tenen suficient capacitat ni ordinadors perquè tot el claustre estiga treballant online al mateix temps”.

A més, critiquen que fer recaure en les direccions la decisió de qui acudeix i qui no és “irresponsable, ja que no són personal sanitari i no tenen per què prendre aquest tipus de decisions que comporten una responsabilitat enorme”.

Per tot això, STEPV exigeix a la Conselleria d’Educació i a tot el govern valencià que “es replantegen aquesta decisió i tanquen els centres educatius però no obliguen el professorat a assistir mentre dure la suspensió de les classes”.