XarxaLlibres

El portaveu d’Economia del Grup Parlamentari Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha preguntat hui al President de la Generalitat, Ximo Puig, “si assumirà responsabilitats polítiques si el tribunal de Comptes constata irregularitats en alguns Ajuntaments pel programa XarxaLlibres ”.

Ibáñez s’ha pronunciat així després que la Sindicatura de Comptes haja traslladat al Tribunal de Comptes anomalies detectades en els Ajuntaments de Gandia, Castelló i Torrevieja. En l’informe sobre les objeccions formulades pels interventors locals referent a 2015 s’especifica que les objeccions emeses en aquests tres ajuntaments respecte a XarxaLlibres es deuen “a raons com la vulneració de la Llei General de Subvencions, falta de justificació de requisits d’estabilitat pressupostària, procediment inadequat i naturalesa jurídica de l’expedient”.

“Des del Grup Popular hem vingut avisant durant mesos que el programa XarxaLlibres no s’estava aplicant de forma correcta en alguns ajuntaments. Aquest programa ha sigut un empastre, executat a corre-cuita, que presenta nombroses deficiències i amb finalitats exclusivament propagandístiques. A Castelló, sense anar més lluny, va haver-hi fins a un informe contrari del secretari municipal. El conseller d’Educació, Vicent Marzà, s’ha dedicat a traure pit malgrat els múltiples problemes que han sorgit, i Puig ha donat per bons tots els desatinos. Si el Tribunal de Comptes confirma que s’han produït irregularitats Puig no pot seguir callat”, ha manifestat.

Segons consta en l’informe d’objeccions de la Sindicatura, en l’Ajuntament de Gandia “la concessió de subvencions vulnera l’article 8 de la Llei General de Subvencions, ja que l’Ajuntament incompleix els objectius d’estabilitat pressupostària”. Respecte a l’ajuntament de Castelló es detecta “la falta la justificació dels requisits d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i no execució simultània del mateix servei amb una altra Administració Pública, exigibles després de l’entrada en vigor de la LRSAL – Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local-“.

Finalment, i respecte a l’Ajuntament de Torrevieja s’assenyala que el procediment “no és el previst en el TRLCSP –Llei de contractes del sector públic- per a la compra de béns per part de l’Administració, no hi ha delegació de competències i el seu corresponent finançament no està quantificada la totalitat de la despesa i no es determina la naturalesa jurídica de l’expedient”. A més, s’indica que no queda determinada la naturalesa jurídica de l’expedient i que no troba quantificada la totalitat de la despesa.