electoral

L’Hemicicle Municipal ha acollit aquest matí la sessió extraordinària del Ple de la Corporació en la qual s’ha realitzat el sorteig preceptiu per a la configuració de les meses electorals de la cita electoral del 10 de novembre, segons estableix la Llei orgànica del Règim Electoral General. La sessió ha estat presidida per l’alcalde de València, Joan Ribó.

A la nostra ciutat són 583.311 les persones anomenades a les urnes en aquesta convocatòria al Parlament Espanyol (Congrés i Senat), segons les dades de l’Oficina del Cens Electoral. El nombre de meses electorals serà de 926, i 590 les seccions, que es disposaran en un total de 274 col·legis electorals.

Segons el que es preveu per la normativa, la formació de les meses electorals competeix als ajuntaments davall la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. Els càrrecs de president i vocals de les meses electorals han de ser designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de cada taula. Així ho ha recordat el Secretari General de la Corporació, Hilario Llavador, a l’inici de la sessió plenària, que ha comptat amb la presència del president de la Junta Electoral de Zona, Félix Blázquez; i del secretari d’aquesta entitat, Luciano Borges.

REQUISITS PER A TREBALLAR EN EL 10-N

Els requisits per a formar part de les meses electorals són saber llegir i escriure i tenir una edat menor de 70 anys (encara que es pot renunciar a assumir la funció a partir dels 65 anys); a més, en el cas de les persones que exercisquen com a president, han d’estar en possessió del títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon Grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

COM ES FORMEN LES MESES ELECTORALS

La normativa assenyala que la determinació dels membres de les taules es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica per a la qual es necessiten dos números de dos xifres cadascun.

Per a això, en la sessió plenària de hui s’han extret quatre xifres d’una bossa, de manera aleatòria, labor que han exercit els membres de la Corporació Pere Fuset, Santiago Ballester, Javier Copoví i Emiliano García.

Els dos números resultants, 97 i 86, s’introdueixen seguidament en una aplicació informàtica específica, que fa ús d’ells mitjançant un algorisme matemàtic que garanteix la seguretat i la criptografia de tot el procés: el primer valor indica el coeficient de salt en la llista d’electors, mentre que el segon número indica el nombre de vegades que s’ha de remenar la llista d’electors obtinguda del procés anterior.

El resultat determina la designació de cadascun dels components (un president i dues vocals) i els seus corresponents suplents de cada mesa electoral, seguint així tot el procediment administratiu legalment establit.

PASSOS A SEGUIR SI FORMES PART DE LA MESA ELECTORAL

Aquells ciutadans als qui l’atzar haja oferit aquesta responsabilitat rebran en els pròxims dies la corresponent notificació, al costat d’un manual d’instruccions sobre les seues funcions.

A partir d’aquest moment, disposen d’un termini de set dies per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i documentada que els impedisca l’acceptació del càrrec. Per exemple, no poden ser presidents ni vocals aquelles persones que concórreguen a les eleccions com a candidates.