pareja

CRISTINA CORREDERA – Legalment no és el mateix estar casat que ser parella de fet. Cal conèixer les diferències econòmiques, laborals i fiscals que existeix si es tria l’una o l’altra opció en el moment de compartir la teua vida amb la d’una altra persona.

Terreny econòmic

Separació de béns o de guanys? Aquesta és una de les preguntes que es poden fer els matrimonis però no les parelles de fet. Concretament, el de guanys és el més comú i el que s’aplica generalment per defecte al nostre país, exceptuant algunes comunitats com València, Aragó, Catalunya i Balears.

Determinar la titularitat dels béns és fonamental per a conèixer el règim econòmic del matrimoni, i per si es desitja el seu futur repartiment. Així doncs, coneixes la diferència entre tots dos? D’una banda, la separació de béns comporta que el patrimoni de cada cònjuge es diferencia de forma individual, encara que s’haja obtingut de forma conjunta. No obstant això, en el cas de guanys, els actius i els deutes obtinguts des del dia de la seua unió en matrimoni són conjunts.

Les parelles de fet hauran d’acordar per escrit en el registre davant notari un document que arreplegue com seran les seues relacions econòmiques.

Hi ha diferències en la tributació?

Sí. Les parelles de fet no poden tributar de forma conjunta, mentre que el matrimoni pot triar entre la declaració conjunta o la individual. Per què? Segons la norma tributària la declaració conjunta es pot aplicar a una unitat familiar entenent aquesta com “la integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi haguera: els fills menors, amb excepció dels quals, amb el consentiment dels pares, visquen independentment d’aquests. Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada”.

Com afecta en cas de baixes laborals?

Alguns permisos com les baixes per malaltia, hospitalització, o defunció s’obtenen per relació de parentiu. Només el matrimoni constitueix un parentiu per afinitat, per tant els casats sí que podrien accedir a aquests permisos, però les parelles de fet no.

I si mor la meua parella?

La pensió de viduïtat també és un altre dels drets en els quals el matrimoni el té més fàcil que la parella de fet. Si bé és cert que tots dos podrien accedir a ella, els segons ho tindrien més complicat. Així doncs la parella de fet haurà de complir uns requisits si volen comptar amb la pensió de viduïtat quan arribe el moment. Cal destacar dues àrees, l’econòmica i la formal. En la primera han d’acreditar que en any anterior a la defunció els ingressos no van arribar al 50% del total d’ingressos del vidu i del mort, o que els ingressos del qual sobreviu siguen inferiors a 1,5 vegades al salari mínim del moment de la defunció. Respecte al formal, han d’haver conviscut almenys 5 anys com arreplega la Llei General de Seguretat Social.

Què complica més les coses quan vull trencar o heretar?

En cas de ruptura és més fàcil per a les parelles de fet perquè els béns solen ser privatius, el cas del matrimoni dependrà del règim econòmic triat.

No obstant això trobem diferències més importants en el moment d’heretar. En el matrimoni els seus membres són hereus forçosos, no obstant això, en la parella de fet no, i es necessitarà com a requisit indispensable que existisca un testament en el qual es deixe la part de l’herència que estime oportuna.