Todo lo que se podrá hacer en la Fase 2 a partir del lunes
Paseantes en una zona de costa controlada por la policía durante la desescalada. / FOTO: GLYN KIRK (AFP)

La totalitat de la Comunitat Valenciana entrarà en Fase 2 aquest dilluns 1 de juny si així ho aprova el Ministeri de Sanitat. Segons el ‘Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat‘, aquesta nova etapa incorpora moltes novetats a les quals se sumen els avantatges de les fases anteriors.

Una de les més esperades pels valencians és el retorn al mar. Els banyistes podran tornar a l’aigua i prendre el sol, a més sense horaris. Amb la Fase 2 ja no serà necessari eixir a passejar o caminar dins de les franges horàries, un avantatge que ja estava en els municipis inferiors als 10.000 habitants.

A més, tornen els cinemes i els restaurants poden ampliar les taules de comensals. Ara ja no serà necessari asseure’s en terrassa, també es podrà consumir a l’interior del local.

FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES SOCIALS

 1. En la Fase 2 es pot circular per la província en grups d’un màxim de 15 persones. Aquest límit no s’aplicarà entre convivents.
 2. Les persones de fins a 70 anys podran realitzar activitat física no professional en qualsevol franja horària excepte de 10.00 a 12.00 hores i de 19.00 i 20.00 hores.
 3. Les vetles podran realitzar-se amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o 15 persones en espais tancats. La comitiva per al comiat de la persona morta es restringeix a un màxim de 25 persones.
 4. Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se supere un 50% del seu aforament.
 5. Les cerimònies nupcials podran realitzar-se sempre que no se supere el 50% del seu aforament. Podran assistir un màxim de 100 persones en espais a l’aire lliure o de 50 persones en espais tancats.
 6. Es podran a realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a 20 persones. Caldrà concertar aquestes activitats preferentment mitjançant cita
  prèvia.
 7. La Fase 2 permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències. Es procedirà a l’obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments similars.

COMERÇ I PRESTACIÓ DE SERVEIS

 1. Reobertura de locals amb independència de la seua superfície. Es permetrà omplir un 40% de l’aforament total del local. En el cas de tenir diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció. Les rebaixes hauran d’acompanyar-se de mesures destinades a evitar aglomeracions.
 2. Mercats ambulants. Es garantirà la limitació a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant l’afluència de clients. Es garantirà que els productes
  comercialitzats no siguen manipulats per part dels consumidors.
 3. Centres i parcs comercials. En la Fase 2 poden reobrir al públic, sempre que es respecten les mesures d’aforament. L’aforament es limita al 30% de les seues zones comunes i al 40% en cadascun dels establiments comercials. No es poden utilitzar les zones recreatives com a zones infantils, ludotecas o àrees de descans, havent de romandre tancades. L’ús de les condícies i sales de lactància haurà de ser controlat procedint a la seua neteja segons la normativa.
 4. Centres de formació. Es possibilita a les autonomies a l’obertura de centres educatius no universitaris i de formació. També es permet als titulars l’obertura d’acadèmies i autoescoles amb un terç de l’aforament.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 1. Podran reobrir al públic els establiments per a consum en el local, sempre que no se supere un 40% del seu aforament. El consum dins del local podrà realitzar-se únicament assegut en taula, o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s’admetrà l’autoservei en barra per part del client.
 2. Es pot encarregar menjar i beguda per a portar en el propi establiment.
 3. Les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria mantenen la limitació al 50% de les taules, amb una ocupació màxima de 10 persones.
 4. Residències per a investigadors. Poden reprendre la seua activitat les residències, edificis, centres i instal·lacions destinades a l’allotjament i prestació de serveis hostalers i de restauració a personal científic, tècnic i investigador.
 5. En la Fase 2 no poden obrir les discoteques i bars d’oci nocturn.

SERVEIS SOCIALS

  1. Les autonomies podran permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als residents d’habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. S’haurà de concertar prèviament la visita.

ACTIVITATS CULTURALS

  1. Es flexibilitzen les mesures per a l’accés a biblioteques, sales d’exposicions i monuments. No obstant això, no hi haurà servei de guarda-roba ni de consigna.
  2. Biblioteques. Podran dur-se a terme activitats de consulta en sala sempre que no se supere un terç de l’aforament autoritzat. Es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans
   informàtics, catàlegs o publicacions electròniques, els quals hauran de netejar-se després de cada ús. Les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancade.
  3. Poden obrir-se al públic les sales d’exposicions sempre que no se supere un terç de l’aforament autoritzat i s’adopten les mesures necessàries per al degut control de les aglomeracions. A més, s’evitarà la celebració d’esdeveniments d’inauguració d’exposicions que puguen suposar aglomeració.
  4. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de monuments i altres equipaments culturals sempre que les visites no superen un terç de l’aforament autoritzat. En cap cas podran desenvolupar-se en ells altres activitats culturals diferents de les visites. En recintes religiosos amb culte o ocupats per comunitats religioses, s’establiran recorreguts obligatoris per a separar circulacions. Si no és possible s’exigirà l’ús de màscares als visitants o s’establiran horaris de visita.
  5. Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre l’activitat sempre que compten amb butaques preasignadas i no superen un terç de l’aforament.
  6. En el cas d’altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals, la represa de l’activitat se subjectarà als següents requisits: si se celebra en llocs tancats, no podrà superar-se un terç de l’aforament autoritzat, ni reunir
   més de 50 persones. Tractant-se d’activitats a l’aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar-se un terç de l’aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.

ACTIVITATS ESPORTIVES

  1. Els esportistes no podran compartir cap material d’ús individual. Si això no fóra possible, qualsevol equip o material utilitzat per a exercicis tàctics o entrenaments específics o de manteniment mecànic i de material o equipament de seguretat, haurà de ser desinfectat després de cada ús.
  2. Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran realitzar entrenament bàsic, de manera individual, en els centres d’entrenament de què disposen els clubs o en un altre tipus d’instal·lacions que es troben obertes al públic.
  3. Els clubs esportius professionals o Societats Anònimes Esportives podran desenvolupar entrenaments de caràcter total dirigits a la fase prèvia de la competició, incloent accions conjuntes en grups de diversos esportistes fins a un màxim de 14 persones.
  4. Les tasques d’entrenament en lligues professionals es desenvoluparan sempre que siga possible per torns, evitant superar el 50% de la capacitat de la instal·lació.
  5. Està permès l’ús dels vestuaris.
  6. Represa de la competició de les Lligues Professionals. La competició es reprendrà sense públic i a porta tancada.
  7. Obertura d’instal·lacions cobertes. La competició es reprendrà sense públic i a porta tancada.Poden accedir els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu. L’activitat esportiva requerirà concertar cita prèvia amb l’entitat gestora. Per a això, s’organitzaran torns horaris, fóra dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. Es respectarà el límit del 30% de capacitat d’aforament.
  8. Es poden obrir les piscines a l’aire lliure o cobertes per a la realització d’activitats esportives. Tenen accés preferent els esportistes integrats, a través de la corresponent llicència. Es requereix concertar cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació. Es respectarà el límit del 30% d’aforament en cada piscina.

HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS

  1. Poden reobrir-se al públic les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics, sempre que no se supere un terç del seu aforament.
  2. Les activitats d’animació o classes grupals han d’organitzar-se amb un aforament màxim de 20 persones. Es realitzaran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi d’objectes.
  3. En la Fase 2 poden reobrir-se les piscines i spas. També els parcs naturals i telefèrics, amb limitacions d’aforament.

PISCINES I PLATGES

  1. Es poden obrir al públic les piscines recreatives i a elles pot accedir qualsevol persona sempre que es mantinga l’aforament màxim d’un 30%. Per a accedir a la piscina és necessari concertar cita prèvia. Els objectes personals com a tovalloles han de romandre dins del perímetre de seguretat. No es poden usar les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua.
  2. Es pot accedir a les platges de la mateixa província, illa o unitat territorial de referència establida en el pla de desescalada. Es poden usar dutxes, condícies i vestuaris. La ubicació d’objectes personals com a tovalloles, tumbonas i elements similars es durà a terme de manera que es garantisca un perímetre de seguretat de dos metres excepte en el cas de banyistes convivents o que no superen les 15 persones.
  3. A la platja està permesa la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.