Un voluntario en Mestalla durante el reparto de alimentos impulsado por el Valencia CF durante la pandemia. / FOTO: Lázaro de la Peña (

A partir d’aquest dilluns dia 15 ja pot sol·licitar-se l’ingrés mínim vital. Es tracta d’una prestació econòmica de la Seguretat Social aprovada pel Govern a conseqüència de la crisi del coronavirus.

L’objectiu de l’ingrés mínim vital és reduir la pobresa i fomentar la inclusió social. La quantia no és fixa i oscil·la segons el nombre de persones en la unitat familiar. Per a un adult que viu només seran 462 euros al mes, això s’incrementarà en 139 euros per cada persona addicional adulta o menor fins a un màxim de 1.015 euros per a una família. A més, per a les famílies monoparentals s’afig un complement de 100€.

Quins són els requisits per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?

L’IMV estableix una “renda garantida” en tot el territori nacional per a totes les persones que complisquen els següents requisits:

 • Tenir entre 23 i 65 anys, o 18 anys si hi ha menors a càrrec.
 • Complir un any de residència legal a Espanya.
 • Haver viscut independentment almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones soles.
 • En el cas d’unitats de convivència, haver-se format almenys 1 any abans de la sol·licitud.
 • Haver sol·licitat prèviament les prestacions a les quals es poguera tenir dret.
 • Estar inscrites com demandants d’ocupació.

Més enllà d’aquests requisits bàsics, l’accés a l’Ingrés Mínim Vital dependrà exclusivament del nivell d’ingressos i del patrimoni de la persona que el sol·licite. Qualsevol persona amb uns ingressos inferiors a la renda garantida per l’Ingrés Mínim Vital i un patrimoni menor al màxim establit, podrà ser beneficiària de l’IMV.

COM SOL·LICITAR L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Per a sol·licitar aquesta prestació s’ha posat en marxa un accés multicanal. Aquest permetrà realitzar la sol·licitud sense desplaçament i de forma telemàtica. Per a això, el sol·licitant o un representant seu haurà d’accedir a la pàgina web de la Seguretat Social. Els canals disponibles per a realitzar les sol·licituds són:

 • Formulari a través Seu electrònica de la Seguretat Social, sense identificació electrònica (opció “Sense certificat”).
 • Formulari a través de la Seu electrònica de la Seguretat Social, amb identificació electrònica (opcions “Certificat electrònic” o “CL@VE”).
 • Correu postal.

Per a donar temps al fet que els interessats puguen disposar de la informació i documentació necessàries i evitar la pèrdua de drets, les sol·licituds presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre tindran efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020.

DOCUMENTS PER A LA SOL·LICITUD

Els interessats a sol·licitar aquesta prestació hauran de presentar junt la sol·licitud:

 • Acreditació de la identitat (DNI p passaport en vigor).
 • Acreditació de la residència legal a Espanya. Inscripció en el registre central d’estrangers, autorització de residència, targeta d’identitat d’estrangers.
 • Certificat d’empadronament col·lectiu i històric. Han de constar totes les persones empadronades en el domicili i la data d’antiguitat.
 • Llibre de família que acredite la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.
 • Declaració responsable d’ingressos i patrimoni.
 • Una altra documentació que puga ser necessària en determinats casos. Per exemple una sentència de guàrdia i custòdia, un conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci, etc.

A més, la Seguretat Social ofereix informació sobre l’ingrés mínim vital a través del telèfon gratuït 900 20 22 22. Igualment, tant en la pròpia web de la Seguretat Social com en Seu Electrònica es disposa d’un assistent virtual i simulador de l’ingrés mínim vital.