El regidor d’Espai Públic, Carlos Galiana, ha informat que aquest divendres es presenta una moció per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local, comporta no autoritzar noves terrassa d’hostaleria en domini públic, ni ampliacions en aquelles vies públiques incloses en l’àmbit de l’acord de declaració d’una Zona Acústicament Saturada (ZAS) o règim de mesures cautelars.

També assenyala que en totes aquelles vies públiques que siguin objecte de peatonalització o d’ampliació de l’amplària de les seves voreres amb posterioritat a l’adopció del present acord, “no s’autoritzaran noves terrasses d’hostaleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d’adaptació de les terrasses ja autoritzades que comportin una ocupació que superi un terç de l’amplària total de la vorera o espai per als vianants.

Una vegada aprovada aquesta moció no s’autoritzaran noves terrasses d’hostaleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d’adaptació de les terrasses ja autoritzades que comportin una ampliació de la superfície ocupada, “en les vies públiques Convent de Santa Clara, Ribera, passeig de Russafa, Martínez Cubells i Mossén Femades.

A més, les terrasses ja existents en aquestes vies públiques, amb autorització vigent o en tràmit en la data d’adopció del present acord, hauran d’ajustar-se al contingut dels informes emesos per la Policia Local en data 28 de novembre de 2008, 4 de desembre de 2012 i 1 de febrer de 2017 i als informes i estudis especials del Servei d’Ocupació del Domini Públic Municipal”.