VÍDEO | ¿Cuál es el alquiler más barato de Valencia?
La céntrica calle de la Paz de Valencia. / Euan Cameron (UNSPLASH)

L’Ajuntament de València atorgarà fins a 280 euros al mes en ajudes al lloguer. L’objecte de la convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions amb destinació al pagament de la renda del lloguer de habitatge de l’any 2022.

Des de divendres passat 24 de juny ja poden sol·licitar-se les ajudes si s’està empadronat a València. El termini de sol·licitud es mantindrà durant un mes sent el 23 de juliol l’últim dia per a això.

REQUISITS PER A ACCEDIR A l’AJUDA Al LLOGUER

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat els requisits necessaris per a accedir a la campanya ‘Ajudes Municipals al Lloguer 2022’:

  1. Mancar d’habitatge en propietat o en usdefruit, situada en el territori espanyol, la persona sol·licitant i els membres integrants de la seua unitat de convivència. S’exceptuaran d’aquest requisit els qui acrediten la no disponibilitat d’aquesta.
  2. Estar empadronat en el terme municipal de València, almenys amb sis mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud. Estan exemptes d’aquest requisit, les persones víctimes de violència de gènere i/o domèstica i les víctimes d’actes terroristes.
  3. Posseir la nacionalitat espanyola, d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per 1a normativa que siga aplicable. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, hauran de tenir residència legal a Espanya.
  4. El lloguer haurà de ser igual o inferior a 700,00 € mensuals i d’una duració mínima d’1 any.
  5. Que el nivell dels ingressos de la unitat de convivència siguen iguals o inferiors a 3,5 vegades l’IPREM. En el cas que es tracte de família nombrosa categoria general o de persones amb grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial inferior al 65%; el llindar serà de 4 vegades l’IPREM i de 5 IPREM quan es tracte de família nombrosa categoria especial o persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.

ON SE SOL·LICITA L’AJUDA?

La sol·licitud ha de presentar-se en el model normalitzat que és d’ús obligatori i signat pel sol·licitant. Aquest pot adquirir-se en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de València. També està disponible en la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de València. La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents que acrediten el compliment dels requisits de la convocatòria.