plaga

L’insecte vector de la Trioza erytreae, propagador de la devastadora malaltia de el Huanglongbing (HLB), es troba ja present en les plantacions citrícolas pròximes a Lisboa, do­d’ha anat avançant amb gran rapidesa i de forma incontenible, segons ha pogut conèixer LA UNIÓ de Llau­radors del propi Ministeri d’Agricultura.

El citat vector ha deixat de localitzar-se només en jar­dines o propietats particulars, com fins ara i ara es troba dins o a només uns quilòmetres d’una zona amb més d’1.500 hec­tá­reves pla­tadas, de taronges funda­men­tal­ment. Tal ubicació deixa doncs el focus més cer­ca­no a escassos 190 km de les primeres plantacions espanyoles de cítrics, les de la província d’Huel­va (la segona en re­li­van­cia d’Andalusia, amb al voltant de 19.000 ha) i a només 170 km de la prin­ci­pal productora d’agres del país veí, l’Algarve, amb altres 14.600 ha.

La situació és, en termes de seguretat fitosanitària, tan crítica, que les autoritats  portugueses ja han regulat les condicions en les quals els seus vivers de cítrics hauran d’operar pa­ra ser considerats, des del passat 1 de gener, co­mo lliures d’aquest in­­secto i per tant no patir les cap de bestiar­­­tricciones que s’han im­­doncs­to per a frenar la seua expansió. I tals mesures passen per l’aïllament, mitjançant cobertes que ga­­ranticen la bioseguretat de tots els plantones al llarg de tot el seu cicle veu­getativo, de les plantacions dels vivers de cítrics.

La plaga està doncs en ple procés d’expansió en la Península Ibèrica des que fóra detectada a Galícia en 2014 i avança amb un gran potencial invasiu pel país veí. Abans d’estiu, l’in­sec­to s’expandia sense interrupció per tot el litoral atlàntic des de Galícia fins a l’esmentada zona d’influència de Porto.

En algunes potències citrícolas mundials, com és el cas d’Estats Units, Mèxic o Brasil, l’HLB ha causat ja pèrdues milionàries i fins i tot amenaça la pròpia subs­istencia del sector doncs no té guareix coneguda. Tots els ex­per­tos en la matèria alerten que la citricultura és­pa­ño­la fa front a la dt.­yor estime­naza des de la malaltia de la Tristesa dels cítrics, que va arrasar bue­na parteix de nues­després de plantacions a la fi de la dècada dels 50 i els 60. En tots els casos, des de la irrup­ción del vector, l’arribada de la malaltia (del bacteri, encara no present, es reitera) ha sigut només qüestió de temps.

L’Huanglongbing causa un ràpid debilitament dels arbres, que acaba provocant-los la mort en pocs anys, va acompanyat d’una pèrdua del potencial productiu de les parcel·les des dels primers anys de la infestación.

Mesures des de La Unió

LA UNIÓ ha traslladat al Ministeri i Conselleria d’Agricultura la necessitat de fer de la in­veus­tu­gación, control, vigilància d’aquest vector o de la seua malaltia una “qüestió d’Estat”.

En aquest sentit recorda que, si una administració no fa correctament la tasca d’inspecció i com a conseqüència de la seua negligència produeix un dany, de forma particular es pot demanar responsabilitat patrimonial i que s’indemnitze a l’afectat, tal com es regulen tant en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques com en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i en aquesta línia, LA UNIÓ assessorarà i defensarà els interessos dels agricultors davant les administracions que facen deixadesa de les seues funcions i permeten la infestación de la nostra citricultura.

D’igual dt.­ne­ra, ara més que mai s’im­posa que els citricultores extremen les precaucions, comuniquen com­quier cas de sospita i, sobretot -i per a evitar situacions com l’ara esdevinguda a Portugal, evi­tingues recórrer a material vegetal que no dispose del certificat fitosanitari.