Novedades en el Nou Mestalla a un mes de vencer la ATE

L’Ajuntament de València recomana a la Generalitat Valenciana no prorrogar l’Actuació Territorial Estratègica del Nou Mestalla. La Vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha informat en roda de premsa de la presentació d’un informe en el qual s’arreplega la inactivitat i incompliment de Meriton. A més, l’edil assevera que si la Generalitat cedeix, s’exigisca “avals del 100 % dels costos del poliesportiu de Benicalap i que es garantisca que les obres, no sols el nou estadi, es desenvoluparan”.

“No es donen les condicions legals”, ha assegurat Gómez “per prorrogar l’ATE en entendre que “no hi ha una causa de força major amb què el Valencia CF puga justificar els seus continus incompliments”. En qualsevol cas, ha explicat que si la Generalitat decidira prorrogar l’ATE, se sol·licitarà que exigisca a l’entitat “avals necessaris per complir els compromisos adquirits”.

Valencia recomienda a la Generalitat no prorrogar la ATE del Valencia CF
Valencia recomienda a la Generalitat no prorrogar la ATE del Valencia CF

INFORME DELS INCUMPLIMENTS DEL VALÈNCIA CF

La vicealcaldessa ha indicat que s’han recopilat els informes de les corresponents àrees municipals per contrastar el compliment dels compromisos adquirits pel club. “Hui en dia no s’ha executat res amb el que verificar que el Valencia CF ha complit algun acord”, ha afirmat sobre este tema.

Entre les obligacions del promotor, ha explicat que es troben l’execució del nou estadi o el nou poliesportiu per a Benicalap, però “no s’ha iniciat cap activitat, ni tampoc hi ha cap projecte d’obra que ens permeta arribar a la conclusió que existisca una voluntat activa”.

Gómez ha recordat que és la Generalitat la que ha de resoldre l’ATE i que l’Ajuntament actua com a òrgan de seguiment i control d’esta. Com a tal, ha elaborat l’informe en el qual conclou entre altres qüestions que “els compromisos del promotor inclosos en la Fase I de l’ATE (2015-2018) es poden donar per executats”.

Igualment, que el promotor de l’ATE “ni tan sols ha iniciat l’execució de cap de les cinc obres que constituïxen els compromisos inclosos en la Fase II.1 (2018-2021), entre les quals figura la construcció del nou estadi i del poliesportiu municipal”.

PRÒRROGA FINS A 2026

“La possibilitat de pròrrogues està expressament contemplada en el règim jurídic de l’ATE, sempre que es complisquen els requisits exigibles a este efecte”, recull el document així com que “la pròrroga sol·licitada pel promotor és la màxima permesa en el règim jurídic de l’ATE, perquè implicaria diferir la finalització del nou estadi (a més de les mesures correctores de l’estudi de mobilitat i la urbanització de l’entorn del nou estadi) a juny de 2026, la qual cosa ampliaria el termini total per a la terminació de l’ATE en cinc anys addicionals, passant de deu a quinze anys”.

Per tant, documenta que la sol·licitud de pròrroga “ha de resoldre’s per aplicació de la regulació del contracte administratiu d’obres continguda en el TRLCSP de 2011, l’article 213.2 del qual exigix a este efecte que el retard siga per motius no imputables al contractista i que este oferisca complir els seus compromisos donant-li una pròrroga”.

Vista aérea de las obras inacabadas del Nou Mestalla
Vista aérea de las obras inacabadas del Nou Mestalla.

MOTIUS INSUFICIENTS DEL VALÈNCIA CF

El motiu al·legat pel promotor per justificar el retard del Nou Mestalla no resulta acceptable com a motiu no imputable al contractista. Aquest es tracta d’una qüestió financera interna de la societat les vicissituds de la qual no són oposables davant de l’Administració, més si tenim en compte que l’ATE en cap moment condiciona el compliment dels compromisos del promotor a la prèvia venda d’esta parcel·la. Per tant, considerem que este motiu no pot justificar la concessió al promotor d’una ampliació del termini d’execució”.

També considera que si la Generalitat “fins i tot estimant que la causa de la demora és imputable al promotor, optara per imposar-li les penalitats que procedisquen i concedir-li una ampliació del termini d’execució, davant el risc cert d’incompliment dels seus compromisos procediria exigir-li una ampliació de la garantia definitiva”. Els termes establirien demanar “el 100 % del cost de construcció del poliesportiu en parcel·la GSP-1 i restes arqueològiques” i “les garanties especials o complementàries que considere oportú exigir la Generalitat per garantir el compliment de la resta de compromisos que en data de hui es troben pendents”.

Finalment, el document referix que en el cas que l’ATE “arribara a ser objecte de declaració de caducitat i això comportara la derogació del Pla ATE, considerem que tal derogació hauria de ser merament parcial, en tot allò que afecta els terrenys propietat del Valencia CF, S.A.D. com a promotor de l’ATE, però no en les seues determinacions relatives a les parcel·les propietat tant de l’Ajuntament de València com de la mercantil EXPO GRUP S.A., perquè respecte de les mateixes simplement es va aprofitar la tramitació del Pla ATE per a materialitzar les previsions del Conveni de Jesuïtes de 2013”.