28-M | Cómo votar por correo y el nuevo requisito para evitar fraudes
Una persona vota por correo desde una oficina.

Ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les Eleccions a les Corts Generals que se celebraran el diumenge 10 de novembre de 2019. Els ciutadans que vulguen votar per correu en el citat procés electoral poden sol·licitar fins al dia 31 d’octubre (inclusivament), en qualsevol oficina de Correos d’Espanya i en l’horari habitual d’obertura de cada oficina, el Certificat de la seua inscripció en el Cens Electoral. L’obtenció d’aquest certificat és requisit imprescindible per a poder emetre el vot per correu.

Esta sol·licitud ha de ser realitzada personalment per cada elector, excepte en cas de malaltia o discapacitat -acreditada mitjançant certificació mèdica oficial- que impedisca la formulació personal de la sol·licitud, en què podrà ser presentada en nom de l’elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment.

En el moment de formular la sol·licitud, els interessats han d’acreditar la seua personalitat presentant davant l’empleat de l’oficina postal el DNI, Passaport o permís de conduir originals.

Correos lliurarà les sol·licituds rebudes en les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral corresponents.