patinete eléctrico

La Junta de Govern Local va a aprovar la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local amb els denominats Vehicles de Mobilitat Personal (MVP) i uns altres. Aquesta taxa afectarà aquelles empreses que exploten econòmicament i amb finalitats lucratius, vinculats al turisme i l’oci, el lloguer de patinets elèctrics lleugers i vehicles (monociclos i plataformes), patinets elèctrics de major grandària, bicicletes elèctriques i similars, ciclomotors elèctrics i turismes elèctrics. La taxa per cada unitat oscil·larà entre 60 euros en el cas dels patinets elèctrics lleugers, i 1.028 euros en el dels turismes elèctrics no exempts de pagar en la zona ORA.

Resultado de imagen de tasa patinete electrico ads

Atés a la superfície ocupada i al tipus de vehicle, la taxa per a patinets elèctrics serà de 60 euros per unitat. Per als patinets elèctrics de major grandària, bicicletes elèctriques i similars serà de 70 euros a l’any. Els ciclomotors elèctrics pagaran 78 euros per unitat, les motocicletes elèctriques 82 euros per unitat, i en el cas dels turismes elèctrics, quan estiguen exempts de pagar l’ORA, la taxa serà de 715 euros. En el cas que no estiguen exempts, la taxa a abonar serà de 1.028,34 euros a l’any per cada turisme.

Segons la proposta d’acord «cal exigir la taxa per utilització privativa o aprofitaments especial del domini públic a les empreses que se serveixen d’aquest per a dur a terme una activitat d’explotació econòmica de caràcter lucratiu vinculada a l’oci i el turisme mitjançant el sistema d’ús compartit de vehicles de mobilitat personal (VMP)». L’ocupació del domini públic – segons la proposta d’acord- es calcularà multiplicant l’ample del vehicle de mobilitat personal pel llarg, al qual caldrà afegir 0’20 centímetres pel llarg en concepte de zona d’accés».  En la proposta d’acord es puntualitza que «no estaran subjectes a la taxa regulada en aquesta Ordenança fiscal els qui duguen a terme una utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local en règim de concessió administrativa per l’Ajuntament de València».