Segons el Diari Oficial de la Generalitat València, la quantia de la indemnització a les víctimes de violència masclista a la Comunitat Valenciana pansa dels 6.000 als 75.000 euros, gràcies al decret que equipara a aqueixes víctimes amb les de terrorisme.

Amb aquest decret, que modifica el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les afectades pels maltractaments en l’àmbit de la parella, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives fa efectiva una mesura contemplada en el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.

Segons el decret, la indemnització es destina als fills i filles menors d’edat que depenguen econòmicament de la víctima, així com a les persones tutelades o acolliments depenents econòmicament d’ella pels actes delictius ocorreguts a la Comunitat Valenciana.

Aquestes persones també seran beneficiàries de la indemnització si en el moment en el qual es produeix l’acte delictiu tenien residència acreditada a la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on s’haguera produït el crim, segons un comunicat de la Conselleria.

En absència dels fills i filles menors d’edat o de persones tutelades o acolliments, la indemnització serà per als ascendents que depenguen econòmicament de la víctima, per les morts ocorregudes a la Comunitat Valenciana o fora d’ella, sempre que la família de la víctima residisca a la Comunitat Valenciana.

El pagament d’aquesta indemnització podrà ser suspès cautelarment fins que els fills i filles menors d’edat beneficiaris complisquen els 18 anys, quan la persona que complete la seua capacitat d’obrar estiga en la condició d’investigada, acusada o condemnada per la mort de la seua mare.