plurilingüismo

Hui és la data clau del plurilingüisme i és que en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ja s’ha publicat el decret llei pel qual s’adopten mesures urgents per a aplicació, durant el curs escolar 2017-18, dels projectes lingüístics de centres docents no universitaris i sostinguts amb fons públics.

Segons el decret pel qual s’establix un model educatiu en valencià, en l’Estatut d’Autonomia “es precisa que el valencià és oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial en tot l’Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament de valencià i en valencià”.

Amb esta premissa el decret llei establix tres programes plurilingües corresponents a les aules de 2 i 3 anys, mentre que els cursos superiors d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat seguiran amb els programes de l’anterior curs acadèmic.

Així són els tres programes del plurilingüisme

  • Programa plurilingüe A: s’impartiran en valencià entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts; en castellà 4 hores; i en anglès de 0 a 2 hores.
  • Programa plurilingüe B: s’impartiran en valencià entre 8 i 9 hores; en castellà entre 11 hores 30 minuts i 14 hores 30 minuts; i en anglès de 0 a 2 hores.
  • Programa plurilingüe C: s’impartiran en valencià 4 hores; en castellà entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts; i en anglès de 0 a 2 hores.

Tal com establix el decret, l’assignació dels programes indicats en l’apartat anterior a cada centre educatiu es realitzarà mitjançant l’aplicació dels següents criteris:

  • Programa plurilingüe A: s’assigna als centres que han oferit en la matrícula del curs 2017-2018 per al primer curs del segon cicle d’Educació Infantil una distribució curricular amb 18 hores 30 minuts en valencià; i 4 hores en castellà.
  • Programa plurilingüe B: s’assigna als centres que han oferit en la matrícula del curs 2017-2018 per al primer curs del segon cicle d’Educació Infantil una distribució curricular amb 8 o 9 hores en valencià; i entre 13 hores 30 minuts i 14 hores 30 minuts en castellà.
  • Programa plurilingüe C: s’assigna als centres que han oferit en la matrícula del curs 2017-2018 per al primer curs del segon cicle d’Educació Infantil una distribució curricular amb 4 hores en valencià; i 18 hores 30 minuts en castellà.