Sánchez
Ximo Puig y Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat Valenciana

El Consell ha sol·licitat a la presidenta del Consell d’Estat, Magdalena Valerio Cordero, que emeta un informe desfavorable sobre el projecte de reial decret que afecta el pla hidrològic en el qual s’inclou la regulació del transvasament Tajo-Segura.

La petició del Consell es basa en les al·legacions elaborades per l’Advocacia de la Generalitat. Aquestes ja han sigut remeses a l’òrgan consultiu del Govern. En elles s’acrediten «defectes esdevinguts en la tramitació del projecte». A més, assenyalen que podrien ser «determinants de la nul·litat de ple dret» del procés.

Tal com es descriu en l’informe, la controvèrsia té el seu origen en el canvi de redacció que va patir la disposició addicional novena del projecte de reial decret. A més, també destaquen la manera en què es va dur a terme aqueix canvi.

El text vinculava l’establiment dels cabals ecològics a una valoració prèvia de l’estat ambiental que presentaren les masses d’aigua, i aqueix és el text original que va ser aprovat majoritàriament en la reunió del Consell Nacional de l’Aigua del passat 29 de novembre.

No obstant això, amb posterioritat es va procedir a efectuar una nova redacció del text. I ací està el problema perquè aquest text no és el que va ser sotmès a debat i votació. El nou text imposa uns increments fixos i inamovibles dels cabals ecològics fins a l’any 2027 sense prendre en consideració cap anàlisi prèvia de l’estat de les aigües amb el consegüent i greu perjudici per als regants de la conca del Segura.

VULNERACIÓ DE SEGURETAT JURÍDICA I TRANSPARÈNCIA

Segons apunta el comunicat, el text va ser modificat de manera unilateral pel Ministeri per a la Transició Ecològica. A més, no es va comunicar amb anterioritat el contingut d’aqueix canvi ni al Consell ni al propi Consell Nacional de l’Aigua. Per això, l’Advocacia de la Generalitat entén que «no ha sigut sotmès als principis de participació ciutadana i concertació». Per tant, podria haver-se produït «una nul·litat de ple dret en l’emissió de l’informe preceptiu».

L’Advocacia de la Generalitat sosté que s’ha «pres una decisió arbitrària basada en la lliure voluntat de l’Administració redactora de la norma» i que durant el procés «s’han vulnerat els principis de seguretat jurídica, confiança legítima, lleialtat institucional, bon govern i transparència», principis emparats per la Constitució i pel règim jurídic de les administracions públiques.

Després d’aqueixes consideracions, el Consell, a través de l’Advocacia General de la Generalitat, sol·licita que el projecte de reial decret sobre plans hidrològics rescat i introduïsca de nou la versió original de la disposició addicional novena, relativa als cabals ecològics, que va ser aprovada pel Consell Nacional de l’Aigua el passat 29 de novembre i que resulta fonamental per a garantir el manteniment del transvasament Tajo-Segura.