ruido torrent b

L’Ajuntament de Torrent està realitzant un estudi del soroll dins de la revisió del Pla Acústic Municipal (PAM) i la seua adaptació al programa Smart City. La revisió del PAM de Torrent forma part de l’operació de control de la contaminació acústica i ambiental de la ciutat i està emmarcat en la EDUSI i finançat al 50% amb fons europeus del Programa Operatiu Plurirregional POPE-FEDER.

Les actuacions del projecte d’Adaptació del Pla Acústic Municipal al desenvolupament intel·ligent consisteixen, en primer lloc, en la localització i l’anàlisi de les possibles variacions de les fonts de soroll des del 2012 fins a l’actualitat. S’estudien les possibles variacions en la xarxa viària així com en la xarxa de carreteres que envolten Torrent. Així mateix s’estudien la xarxa ferroviària i les possibles zones d’oci, que són les principals fonts de soroll. També es fan mesuraments en carrers amb elevat trànsit, en entorns escolars, en centres sanitaris i en urbanitzacions. Els mesuraments permeten fer una comparació amb el pla anterior i ofereixen les variacions de nivells sonors.

“Després de l’estudi –que compta amb un pressupost aproximat de 17.000 €-, està prevista l’elaboració d’un informe amb recomanacions per a implementar actuacions de millora i per a minimitzar l’impacte acústic”, explica el regidor de Gestió de Recursos i Modernització, Andrés Campos.

La DGT redueix la velocitat a les ciutats i instal·la més radars en 2019