Torrent centros docentes

El Consell Escolar Municipal ha aprovat les normes reguladores per a la utilització d’instal·lacions i dependències escolars dels centres docents públics de Torrent per al curs 2018-2019. La normativa, disponible en la web municipal (www.torrent.es) regula la cessió d’espais de centres docents per a la realització d’activitats no incloses en el Pla Anual dels centres. Segons la norma, totes les activitats tindran com a límit temporal el curs escolar, segons el calendari establit per la conselleria d’Educació, de manera que les activitats previstes fora del temps lectiu (Nadal, Pasqua, estiu) precisaran una nova autorització.

Poden sol·licitar l’ús d’edificis i instal·lacions les delegacions municipals, els membres de la comunitat educativa dels centres, les entitats i les associacions sense ànim de lucre i els clubs esportius. La sol·licitud d’autoritzacions d’ús d’espais en període escolar es poden realitzar davant el Consell Escolar Municipal fins al pròxim 15 de juliol.