Valencia

La millora dels ingressos municipals, l’augment de les transferències de la Generalitat i altres mesures com la reducció del deute i de la mitjana de pagament a proveïdors, amb la consegüent disminució de la càrrega financera, van a permetre al Govern de la Nau presentar un pressupost inicial per 2018 que ascendeix a 811.347.107 euros, enfront dels 786.384.770 de l’exercici 2017. L’alcalde Joan Ribó ha informat al Consell Social de la Ciutat, reunit en l’Hemicicle, sobre les grans xifres del proper exercici pressupostari, en el qual tots els impostos queden congelats i els capítols destinats a inversions, transferències de capital i actius financers s’incrementen respecte a 2017 fins a aconseguir els 88,9 milions, a més de créixer la despesa corrent i el pressupost per contractar nou personal necessari, malgrat la cotilla de la Llei d’Estabilitat i el Pla d’ajust.

Abans de començar la presentació, que ha comptat amb la presència de representants de tots els grups polítics municipals, l’alcalde Joan Ribó, acompanyat pel regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, ha facilitat als mitjans de comunicació algunes dades d’estos pressupostos per a 2018 en els quals ha destacat “el creixement de 25 milions respecte a l’any passat, que és una quantitat raonable”, i també que “augmentem ingressos sense tocar cap dels impostos i sabent que hi haurà una xicoteta baixada de les transferències de l’Estat. La Generalitat augmenta les seues aportacions d’una manera significativa i fem una millor gestió dels ingressos propis, amb un seguiment de l’Impost d’Activitats Econòmica i de l’impost de Construccions i Obres, i engegant els mecanismes per al cobrament de les multes de trànsit a la gent de fora de València que fins ara no pagaven.”

Quant a les despeses s’ha referit al capítol de personal, amb un increment de 20 milions d’euros. ”Esta casa estava perdent entre 100 i 120 treballadors per any, però a partir de 2016 passa de perdre’ls a recuperar-los”. S’ha referit a la primera oposició per a cobrir places en la Policia Local que es convoca en onze anys i a altres incorporacions per a millorar la gestió de diferents servicis. “Per exemple quan hi ha un creixement de la demanda de llicències per a construcció, com comptem amb poca gent automàticament tenim problemes”. Igualment ha assenyalat “la municipalització d’alguns servicis com per exemple tres escoletes que van a passar de concessió privada a servici públic”

L’esforç inversor durant el proper any anirà destinat a les infraestructures urbanes, renovació del patrimoni històric, mercats, instal·lacions esportives, rehabilitació d’habitatges, nous jardins, i EDUSI del Cabanyal. També s’inclou una transferència de 8 milions d’euros a la Societat Parc Central, una transferència de 1’23 milions per fer front al tercer pagament de l’aparcament de la Plaça Ciutat de Bruges i, com és sabut, una partida de 7 milions d’euros s’aplicarà a inversions triades de forma participativa per la ciutadania a través de les juntes de districte.

Ribó Ha recordat que el pressupost de 2016, el primer del Govern de la Nau, es va caracteritzar per l’increment de la despesa social i els serveis a la ciutadania, mentre que en el de 2017 es va prioritzar la millora de la neteja i l’activitat de sectors econòmics com el turisme, l’agricultura o el comerç.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat als integrants del Consell Social de la Ciutat la línies principals d’uns pressupostos que es caracteritzen per un augment dels ingressos sense augmentar la pressió fiscal, congelant tots els impostos i taxes municipals, mitjançant una millor gestió dels recursos propis amb mesures com l’engegada (en 2016) de la inspecció de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), el conveni de cobrament de multes amb la Generalitat o l’increment de les transferències de la Generalitat

Cal ressaltar que el rebut de l’Impost de béns Immobles (IBI) es manté per a tots els immobles, que el IAE no s’havia inspeccionat ni revisat des de 2004 i que el ICIO no s’havia inspeccionat mai. A més, el conveni de multes signat amb la Generalitat permet cobrar les sancions que els són imposades a València a residents en altres municipis de la comunitat Valenciana Estos tres factors suposen un increment d’ingressos xifrat en 7’9 milions d’euros

També ha destacat Joan Ribó l’increment d’ingressos provinents de les transferències de la Generalitat, amb un augment respecte a 2017 de 20’7 milions: 8’5 milions d’euros en les transferències corrents i 12’2 milions en les transferències de capital, dels quals 1’4 milions corresponen a benestar social; 5 milions a ocupació; 3’2 milions al fons de cooperació Municipal i 12’2 milions a inversions en Projectes d’Inversió Pública (PIP). Per contra, les transferències corrents de l’Estat disminueixen en 8 milions d’euros, encara que augmenten les de capital en 1’6 milions, per la gestió dels fons FEDER de la EDUSI pel Cabanyal-Canyamelar. Igualment s’ha referit a l’exigència per part de l’Ajuntament que els Pressupost Generals de l’Estat incloguin una subvenció al transport públic metropolità de València, com tenen Barcelona, Madrid o Canàries

En resum, del gruix del pressupost el 42% dels ingressos correspon a impostos directes, el 41% a transferències corrents, el 11% a taxes, preus públics i uns altres, i el 3% a impostos indirectes.

REDUCCIÓ DE 155’6 MILIONS DE DEUTE

S’ha referit Ribó, com a punt de partida per a l’elaboració del pressupost de 2018, en el qual l’augment de les inversions reals és de 9’6 milions d’euros, un increment del 16% respecte a 2017, a la reducció del deute municipal en 155’6 milions d’euros (més del 21%) des de juliol de 2015, amb una previsió de situar-la a la fi d’aquest any en 583’7 milions, que és la xifra més baixa en els últims 15 anys, amb la consegüent i important reducció de la càrrega financera.

Ha assenyalat l’alcalde que la reducció del deute i el període de pagament a proveïdors – que cobren pràcticament al dia- durant el present mandat, ha propiciat un estalvi en la càrrega financera prevista per a l’exercici 2018 de 6’4 milions d’euros, que suposen una baixada del 7’7%, un important estalvi en interessos de demora i una notable contribució a millorar la tresoreria d’empreses i autònoms.

Esta tendència continuarà l’any proper amb una renovada aposta per la reducció del deute, a l’amortització del qual es destinessin 60’8 milions d’euros, de manera que al final de l’exercici quedarà reduïda a 511 milions d’euros.

20 MILIONS PER A CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Gràcies a la millora de la gestió tributària i la disminució de la càrrega financera per la reducció del deute, el Pressupost Municipal de 2018 experimentarà un increment important en despesa de personal i despesa corrent malgrat la cotilla econòmica que suposa estar subjectes a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i al Pla d’Ajust.

La despesa en personal augmenta per segon any consecutiu i ho fa en 20 milions d’euros (un 8%) que permetran contractar nou personal per prestar servicis que havien vist disminuïda la seua dotació de personal en els últims anys (contractació, inspecció, activitats…) remunicipalitzar uns altres com Escoletes o centre de recollida d’animals, a més de continuar implantant la carrera professional.

També s’incrementen en 7’3 milions les partides dels capítols 2 i 4, la qual cosa suposa un augment del 2% per afavorir servicis municipals bàsics com a benestar social, mobilitat sostenible, neteja i cultura