Fitxar l’hora d’entrada i eixida del treball ja és una obligació per a tots els treballadors. Hui entra en vigor el registre de la jornada laboral, una mesura obligatòria per a totes les empreses que exigeix portar un control de les hores de cadascun dels treballadors amb la finalitat d’evitar excessos laborals.

Segons la nova normativa del Ministeri de Treball, en el registre han de marcar-se les hores d’entrada i eixida amb el mecanisme que haja decidit l’empresa sempre que es complisca un criteri de fiabilitat i no siga manipulable. Este registre serà de manera diària i es lliurarà una còpia mensual del document juntament amb la nòmina a cada treballador.

A més, les empreses hauran de mantenir aquests registres durant quatre anys per a tenir-los a la disposició de treballadors, sindicats i inspeccions de treball o de la Seguretat Social perquè no disposar d’ells suposarà multes de 626 a 6.250 euros.

Com serà el registre d’hores?

La norma no estableix un sistema de control específic, sinó que remet als convenis col·lectius o pactes d’empresa perquè es negocien els mecanismes de control oportuns. La intenció del legislador és que s’implemente el model de registre que millor s’adapte a les característiques i circumstàncies de cada empresa a través de pactes d’empresa, sense perjudici del paper dels convenis col·lectius.

En aquelles empreses en les quals no existisca representació legal dels treballadors, la llei no preveu la creació d’una comissió específica. L’empresa podrà establir unilateralment el sistema de control que estime convenient o, si ho considera oportú, iniciar una negociació directa amb els treballadors (no és obligatori).

Què ha d’aparèixer en el registre?

L’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors exigeix que el registre diari de jornada incloga l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.
La Inspecció de Treball sol·licita, a més, que es registren les pauses realitzades pel treballador durant la seua jornada (p. ex. entrada / eixida després de la pausa del menjar en el cas de jornada partida) i que el sistema utilitzat impedisca modificacions posteriors.