perfiles

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat la Relació de llocs de treball i les bases de la borsa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la CV.  La borsa recull 35 perfils professionals distints que cobriran les necessitats informatives de la Societat des de València, Alacant i Castelló.

El barem de mèrits, negociat amb els sindicats, valora l’experiència professional amb un màxim de 19 punts sobre un total de 50 (53 en cas de mèrits específics); la superació de processos selectius al grup de l’antiga RTVV suposarà fins a 7,5 punts i un màxim de 2,5 punts haver prestat serveis al mateix.

El coneixement de valencià es puntuarà fins a 5 punts, el  d’idiomes estrangers o d’altres llengües oficials de l’Estat diferents al castellà fins a 4, altres titulacions acadèmiques oficials fins a 4,5 punts, els cursos de formació i perfeccionament tindran un màxim de 5 punts, altres títols universitaris permetrà fins a 3 punts i les persones amb discapacitat funcional igual o superior al 33% sumaran 1,5 punts adicionals.

En l’autobaremació els candidats hauran d’ajustar la puntuació a les funcions que ocupaven en l’extinta RTVV i només puntuar-se una vegada per l’oposició que van superar i per la plaça per la qual van concursar.

Carta de Valors

D’altra banda, el Consell Rector ha aprovat la “Carta de Valors” que regularà els continguts infantils i juvenils d’Àpunt Mèdia. La “Carta de Valors” es desplega en set apartats, a través dels quals hi ha una aposta decidida perquè la programació juvenil fomente la convivència i el respecte; la diversitat i el sentit crític; la formació, el coneixement i el pensament científic; la vida saludable i l’esport; la igualtat de sexes i l’educació afectivosexual;  la llengua pròpia dels valencians i la cultura; la innovació i les noves tecnologies.

El document també recull l’àmbit de protecció que la legislació regula, ordenant la salvaguarda física, mental i moral del menor, arbitrant tota una sèrie de mecanismes (horaris, alertes, indicadors visuals) per evitar que els menors siguen consumidors d’escenes de pornografia, maltractament,  violència de gènere o violència gratuïta. Igualment se’ls protegeix d’estratègies comercials abusives. A aquesta estratègia s’hi afegeix la voluntat de garantir el control parentesc sobre el consum audiovisual per part dels menors.

A la sessió també s’han aprovat contractacions de sistemes i serveis tècnics per al control central, producció i redacció, multimèdia, arxiu documental, subministraments d’equipament per a la ràdio i capçalera.

El Consell Rector, finalment, ha autoritzat la contractació de sis projectes audiovisuals de més de 250.000 euros: Dos minisèries (Acció i Parany), dos sitcoms (Açò és un destarifo i Diumenge paella) i dos programes d’animació (Diari de Bita i Cora i El mon de Pau).