Meliana presupuesto 2017

L’Ajuntament de Meliana ha liquidat els pressupostos del 2017 amb una despesa total de 7.079.636,79 €, i amb un resultat molt positiu i d’acord amb la planificació econòmica de la legislatura. S’ha tancat l’exercici en estabilitat pressupostària i una capacitat de finançament o superàvit pressupostari de 861.488,51 €, dels quals 433.098,73 € ja estan compromesos amb diferents inversions adjudicades que no s’han acabat d’executar i que s’incorporen als pressupostos del 2018.

Així, com indica la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “l’Ajuntament disposa per a enguany de 428.389,78 € més per a portar endavant les inversions ja planificades. A més, amb el tancament de l’exercici, el romanent de tresoreria per a gastos generals acumulat és de 2.349.627,18 €, just un milió d’euros més del que es disposava al tancament del 2014”. A estos diners, cal afegir uns altres 666.737,08 € afectats per a finançar alguns conceptes concrets que es correspon amb el patrimoni municipal del sòl i el cànon de sanejament. D’altra banda, el deute viu -el deute amb entitats financeres- ara mateix és de zero euros. S’ha complit la regla de gasto en 344.964,84 € i també el pla economicofinancer 2016-2017, que ja ha conclòs. Finalment, també s’han complit els terminis de pagament als proveïdors. Així, durant tot l’any s’ha estat pagant dins dels 30 dies marcats per la llei, concretament al voltant dels 24 dies de mitjana.

Per a la responsable d’Hisenda “estos resultats són la constatació que s’està fent una gestió econòmica i pressupostària molt rigorosa i eficient. El grau d’execució i d’inversió és molt elevat dins de les dificultats que suposa tindre una normativa estatal molt restrictiva”. Cal remarcar l’augment dels ingressos consignats inicialment, especialment per l’augment de les subvencions que s’han rebut de la Diputació i de la Generalitat, al voltant d’1,3 milions d’euros. Així del total de les subvencions del 2017, 508.126,02 € s’incorporaran als pressupostos del 2018 perquè es tracta d’actuacions i projectes que encara no s’han executat o que tenen continuïtat en este exercici. Cal destacar que s’han destinat més de 800.000 € a inversions, al voltant de 450.000 € als diferents programes de foment de l’ocupació, tant propis com del Servef, i uns 400.000 € als temes d’atenció social.

És rellevant el fet que tota la gestió municipal s’està realitzant amb el nivell més baix de càrrega impositiva des del 2010. Com explica Asensio, “si al 2013 la recaptació per la contribució urbana (IBI) fou de 2,7 milions d’euros, en el 2017 ha sigut de 2,2 milions, una diferència que es deu a les rebaixes continuades en esta legislatura del rebut de l’IBI.” Un fet que encara repercutirà en el 2018, ja que l’Ajuntament ha fixat un quoeficient municipal del 0,69%, el més baix que ha tingut mai Meliana en este impost.

El repte de l’Ajuntament per a enguany és poder administrar els bons resultats econòmics per a poder continuar l’impuls de la planificació i de la gestió municipals. En este sentit, la primera tinenta d’Alcaldia destaca que “hem d’aconseguir poder utilitzar estos recursos per a fer una gestió urbanística important que ens permeta escometre els projectes i les infraestructures del futur”. Com ara l’adquisició dels terrenys per a la construcció del nou col·legi d’Infantil i de Primària de Meliana dins del programa Edificant de la Generalitat Valenciana. Uns terrenys que en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), vigent des del 1991, ja figuren com a dotacional educatiu i que encara no són de propietat municipal.