Propiedad intelectual. sólo

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport registra anualment una mitjana de 3.500 continguts de propietat intel·lectual en qualsevol de les 18 modalitats establides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

La propietat intel·lectual és competència exclusiva de l’Estat, però l’execució correspon a la Generalitat mitjançant el Registre Territorial, que és l’òrgan administratiu encarregat de protegir els drets generats pels continguts creatius dels autors i de les empreses i la resta de titulars cessionaris de drets intel·lectuals.

En el Registre de la Generalitat es poden inscriure drets relatius a obres literàries, científiques o dramàtiques; composicions musicals; coreografia o pantomima; obra cinematogràfica i la resta d’obres audiovisuals, escultura, dibuix, pintura i obres plàstiques siguen o no aplicades; gravat i litografia, tebeo i còmic; obra fotogràfica, arquitectura i enginyeria, maquetes, topografia, geografia i ciència en general; programa d’ordinador; estructura i disposició de dades; continguts originals de pàgina web o multimèdia; actuació d’artistes, intèrprets o executants; produccions fonogràfiques; meres fotografies i produccions editorials.

Les obres literàries són els continguts que més es registren amb un 70% dels documents, seguit de les composicions musicals 15,44% i obres artístiques amb el 5,67%, segons les dades de l’any 2015.

La irrupció d’Internet i de les noves tecnologies en la societat actual està introduint un altre tipus de documents objecte de protecció com són les pàgines multimèdia, els programes d’ordinador i les bases de dades. També els nous hàbits de consum marquen registres amb la introducció de noves variants en els formats com ara el llibre il·lustrat.

Per províncies, la de València és la que més sol·licituds de registre presenta amb un 61,59%, seguida d’Alacant amb 28,35% i Castelló amb 8,51%. Les sol·licituds telemàtiques són l’1,55%.

La protecció i defensa de la propietat intel·lectual és una activitat fonamental per al funcionament correcte del sector cultural, la ciència, la investigació i la tecnologia i els continguts creatius constitueixen el principal actiu en la societat del coneixement.

Igualment, la protecció de la propietat intel·lectual, a través de les inscripcions i registres de la propietat intel·lectual, constitueix un element essencial en les polítiques de gestió cultural dels països de la Unió Europea, com ara el programa Europa Creativa (2014-2020), Estratègia Europa 2020.

A més, inscriure, arxivar i custodiar els documents i materials depositats, el Registre de la Propietat és l’encarregat de facilitar la consulta pública, amb un valor simplement informatiu, mitjançant l’expedició de notes simples o l’accés informàtic, expedir les matrius dels drets, actes i contractes inscrits en el Registre, emetre informes de caràcter tècnic a requeriment dels jutjats, tribunals i altres organismes o entitats públiques, o a sol·licitud de la Comissió de Coordinació dels Registres.