coronavirus

Coneixem els símptomes que experimenta un pacient amb coronavirus i també les mesures que podem emprar per a prevenir el contagi, no obstant això és bastant desconegut el processe que el personal sanitari executa amb la finalitat de determinar si el pacient té coronavirus. El Ministeri de Sanitat tenen establit tot un protocol d’actuació dirigit al personal sanitari encarregat d’analitzar els possibles casos de coronavirus.

Primera avaluació del pacient

Si el pacient presenta una simptomatologia similar a una infecció respiratòria aguda, amb febre, tos o falta d’aire; el personal sanitari ha de comprovar, a continuació, si en els 14 dies anteriors compleix qualsevol dels següents criteris epidemiològics:
1. Història de viatge a àrees amb evidència de transmissió comunitària.
2. Història de contacte estret amb un cas probable o confirmat.

Proves diagnòstiques

Si es compleix algun de les criteris anteriors i se sospita que puga tenir coronavirus es procedeix a la realització de les proves diagnòstiques.

És necessari prendre mostres del tracte respiratori, tant del superior com de l’inferior. En el cas del superior, segons d’acaba el Ministeri de Sanitat, es tractarà de “exsudat nasofaríngeo i/o orofaríngeo en pacients ambulatoris”, per a la mostra del tracte respiratori inferior, serà necessària “rentada broncoalveolar, espute (si és possible) i/o aspirat endotraqueal, especialment en pacients amb malaltia respiratòria greu”.

Com va indicar en el programa especial d’Àgora el metge Antonio Monrabal, cap del Centre sanitari Luis Oliag de València, es tracta de la presa de mostres a través del nas del pacient amb un bastoncillo.
Els resultats d’aquestes proves tarden entre tres i quatre hores, i es realitzen en els propis laboratoris designats per les comunitats autònomes.

Resultat positiu

Si el resultat de les proves és positiu o no concloent, s’haurà d’enviar mostres a l’Institut de Salut Carles III. Al Centre Nacional de Microbiologia se li han de remetre les mateixes mostres del tracte respiratori a més d’arreplegar-se també una parella de sèrums i mostres de femta i orina del pacient. Les mostres de sèrums es fan amb una setmana de separació amb la finalitat de conèixer l’evolució del pacient.

Alta mèdica

Segons especifica el protocol del Ministeri de Sanitat per a donar l’alta dels casos confirmats és necessari l’obtenció de resultats de laboratori negatius en 2 mostres respiratòries separades per almenys 24h.