El reial decret llei que inclou la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com conseqüència del coronavirus ha entrat en vigor aquest dijous.

L’article cinquè de la norma estableix que, a fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel coronavirus.

En tots dos casos la duració d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. A més, es fixa que podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobe en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

“La data del fet causant serà la data en la qual s’acorde l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedisca amb posterioritat a aqueixa data”, segons la norma.

D’aquesta forma, el Govern canvia el criteri respecte a l’aïllament, ja que fa menys de dues setmanes la Seguretat Social va aclarir en una nota que els treballadors en aïllament preventiu pel virus es consideraven en situació d’incapacitat temporal (baixa laboral) per malaltia comuna, si complien els altres requisits i conforme al règim de la Seguretat Social.